Autorizace a akreditace - Strážný Tisk

V důsledku změny zákona 273/2008 Sb. o Policii ČR a zákonu č. 274/2008 Sb. o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Policii ČR došlo mimo jiné ke změně živnostenského zákona. Ten klade nové požadavky na provozovatele soukromých bezpečnostních služeb (došlo ke zpřísnění požadavků na samotné provozovatele těchto služeb, ale také na jejich personál (zaměstnance)).

Z § 7 živnostenského zákona: „Podnikatel je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou v této příloze stanoveny“.

Naše společnost je držitelem autorizace Ministerstva vnitra ČR (č. j. MV-39252-5/VO-2011) a držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (č.j. 7352/11-24/237). Umožňujeme tak držitelům koncesí (soukromým bezpečnostním agenturách) splnit povinnost danou živnostenským zákonem, neboť jsme oprávněni připravovat žadatele na složení zkoušky odborné způsobilosti pro výkon činností Ostraha majetku a osob a současně je zkoušet z této dílčí kvalifikace. Po úspěšném složení zkoušky obdrží účastník Osvědčení o získání dílčí kvalifikace.

Jako intenzivní přípravu na zkoušku nabízíme 20 hodinový kurz Strážný.

Zkoušku odborné způsobilosti může dle vyhlášky č. 16/2009 (a její aktualizace č. 63/2010) - o obsahu a rozsahu pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva, realizovat pouze autorizovaná osoba. Zákonem č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, jsou dána přesná pravidla pro realizaci zkoušky před 3-člennou zkušební komisí složenou ze zástupců autorizované právnické osoby RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o.

Pro získání dílčí kvalifikace Strážný je nutné:

  1. zaslat přihlášku autorizované osobě. Autorizovaná osoba Vám následně zašle pozvánku k vykonání zkoušky.
    Přihlášky pro jednotlivce i skupiny naleznete zde:
  2. po obdržení pozvánky řádně a včas zaplatit úhradu za zkoušku (úhradu je nutné provést nejpozději 7 dní před vykonáním zkoušky. Platby lze provést v hotovosti v naší kanceláři v Přerově či Olomouci, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A. Podrobnosti o platbě budou součástí doručené pozvánky ke zkoušce);
  3. dostavit se dle pokynů na pozvánce k vykonání zkoušky (u zkoušky je nezbytné prokázat totožnost, proto je uchazeč povinen ke zkoušce přinést platný doklad totožnosti, např. občanský průkaz nebo pas); zkoušky se můžou zúčastnit jen fyzické osoby starší 18 let, způsobilé k právním úkonům;
  4. pro úspěšné vykonání zkoušky je vhodné provést samostudium dané oblasti (studijní materiály najdete zde na stránkách MVČR), nebo se přihlásit k absolvování přípravného kurzu Strážný.

Cena

Konečná cena za zkoušku "Strážný" je 1 200 Kč včetně DPH 21%.
V případě individuálních termínů pro skupiny a individuálních míst zkoušek může být cena upravena.

Cena přípravného kurzu pro vykonání zkoušky je stanovena samostatně.

Termín zkoušek

Termín zkoušek určuje autorizovaná osoba, u které chce uchazeč vykonat zkoušku prokazující odbornou způsobilost.

Autorizovaná osoba, která obdrží přihlášku ke zkoušce, zašle uchazeči do 21 dnů ode dne doručení přihlášky pozvánku ke složení zkoušky. Nepožádá-li uchazeč o dřívější termín, může se zkouška konat nejdříve za 21 dnů ode dne odeslání pozvánky ke zkoušce uchazeči.
Žádost o dřívější termín uchazeč zaškrtne v přihlášce.

Nemůže-li se uchazeč zkoušky ve stanoveném termínu zúčastnit ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů, může nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky požádat písemně s uvedením důvodů autorizovanou osobu anebo předsedu zkušební komise o stanovení jiného termínu. Pokud autorizovaná osoba nebo předseda zkušební komise žádosti vyhoví a stanoví náhradní termín zkoušky, informuje o něm uchazeče. Pokud se uchazeč ve stanoveném termínu ke zkoušce nedostaví, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně; již zaplacená úhrada se uchazeči nevrací.

Autorizovaná osoba oznámí uchazeči výsledek zkoušky písemným sdělením, předaným nebo zaslaným uchazeči do 5 dnů ode dne konání zkoušky nebo její poslední části; vykonal-li uchazeč zkoušku úspěšně, autorizovaná osoba mu v uvedené lhůtě zároveň předá nebo zašle osvědčení.

Aktuální termíny zkoušek:

  • Další zkouška profesní kvalifikace proběhne 3. 5.  2017