Projekt Práce a rodina - Představení aktivit projektu Tisk

Podrobné představení aktivit projektu

1. Informování širší veřejnosti o GENDER problematice

Informační část projektu má přispět k rozšíření povědomí o něm, vysvětlení jeho průběhu a možnost pomoci při řešení otázky návratu do práce či sladění rodinného a pracovního života nabídkou dalšího vzdělávání a poradenství. Tato fáze bude realizována zejména 3 způsoby: informačními workshopy (dále IW), informačně-motivačními letáky (dále jen letáky) a závěrečným workshopem. Jako podpůrná aktivita bude vždy osobní jednání s potenciálními zájemci o projekt.

IW je určen těm, kteří jsou ve fázi rozhodování jak se vrátit do práce po rodičovské dovolené, jak změnit práci kvůli zvládání péče o malé děti, jak se jinak zaměstnat (např. přemýšlí o podnikání), ale i těm, kteří dosud nejsou rozhodnuti, zda chtějí být zaměstnancem či podnikatelem.

Pro realizaci IW budou hrát roli i úřady práce v kraji, které vedou evidenci zájemců a uchazečů o zaměstnání. Na IW budou získány prostřednictvím dotazníku vstupní informace o znalostech, předchozích zkušenostech, pracovním zařazení a představě týkající se jejich budoucího zaměstnání. Tyto vstupní dotazníky budou mimo IW zajišťovat pracovníci žadatele a partnera.

Letáky budou distribuovány na místa s významem pro cílové skupiny tj. mateřská a rodinná centra, mateřské školy, hospodářské komory, úřady práce, živnostenské odbory městských úřadů, podnikatelské subjekty v regionu. Letáky budou cílené a podávají potřebné informace k projektu, jeho částem a jsou současně motivační, vedou k úvahám o blízké budoucnosti při návratu do práce a k úvahám o podnikání jako další alternativu zaměstnání.

Závěrečný workshop bude veřejnosti a zapojeným subjektům prezentovat výsledky projektu. Tato fáze bude podpořena inzercí v místním tisku, webovými stránkami projektu, rozhlasovými šoty.

Harmonogram: po celou dobu projektu

2. Semináře „práce a rodina“

Vstupní branou k účasti na všech projektových aktivitách jsou semináře věnované problematice žen s malými dětmi a jejich zapojení do pracovního života společně se zvládáním role péče o malé děti.

Semináře „práce a rodina“ se budou skládat ze dvou seminářů po 8 hodinách, rozložených do dvou dnů, tj. celkem 2 x 2 dny po 4 vyučovacích hodinách. Tyto semináře budou povinně volitelné a každý z účastníků projektu si musí zvolit dvě témata, která následně absolvuje.

Semináře budou probíhat v těchto oblastech :

 • pracovní právo týkající se slučitelnosti práce a rodiny, včetně rovných příležitostí,
 • zákon o rodině, občanský a obchodní zákoník pro zaměstnance.

Harmonogram: cyklus seminářů 2x ročně, celkem 5x.

3. Pracovně-bilanční diagnostika

Podmínkou je účast na úvodních seminářích „práce a rodina“.

Pracovně-bilanční diagnostika pomáhá:

 • zorientovat se na trhu práce
 • ujasnit si své možnosti, definuje silné a slabé stránky jedince
 • nasměrovat k zaměstnání, pro které má dotyčný nejlepší předpoklady
 • navrhnout optimální formu životopisu
 • dává inspiraci a návod, jak se správně chovat u výběrového řízení.

Časová náročnost: cca 8 hod na účastníka zahrnuje:

 • vstupní pohovor s odborným personalistou
 • vlastní psychologické šetření (vyplnění testů)
 • závěrečný pohovor s psychologem, prezentace výsledků a konkrétní doporučení.

Po absolvování diagnostiky si každý účastník ve spolupráci s poradcem sestaví vlastní výukový plán, do kterého zařadí minimálně 2 kurzy z nabídky projektu.

Harmonogram: od června 2012 po celou dobu projektu

4. Kurzy pro zaměstnání v sociální oblasti

Jako jednu z alternativ sladění práce a rodiny chápeme práci žen na zkrácené úvazky v mateřských, rodinných centrech, centrech poskytujících sociální služby, centrech volného času apod.

V rámci této aktivity budou realizovány tyto dva kurzy:

1) Pečovatelka v sociální oblasti (akreditovaný kurz MPSV) – realizátorem bude Duha Klub Rodinka, délka kurzu je cca 194 hodin.
Obsahem kurzu bude:

 • úvod do problematiky sociálních služeb
 • metody sociální práce
 • sociálně-právní minimum
 • etika v sociálních službách
 • úvod do speciální pedagogiky
 • aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času
 • alternativní pedagogika – Montessori, Waldorfská škola
 • úvod do obecné psychologie
 • úvod do vývojové psychologie
 • úvod do psychopatologie
 • úvod do krizové intervence
 • mentální hygiena, stres, syndrom vyhoření
 • komunikace, asertivita
 • úvod do somatologie
 • úvod do pediatrie
 • základy první pomoci
 • základy péče o dítě
 • základy péče o nemocné dítě
 • hygiena
 • BOZP, domácnost bezpečná pro děti
 • výživa, stravování, příprava pokrmů, potravinové alergie
 • praxe

Plán realizace: září – prosinec 2012 a září – prosinec 2013

2) Pečovatelka o děti ve věku 3 – 15 let (akreditovaný kurz MŠMT) – realizátorem bude MC Sluníčko, délka kurzu cca 194 hodin.
Obsahem kurzu bude :

 • vývojová psychologie dítěte ve věku 3 – 15 let
 • první pomoc u dětí
 • etika práce s rodinou
 • legislativa péče o děti v ČR
 • hygiena, výživa
 • aplikace respektujícího přístupu – alternativní pedagogika – Montessori, Waldorfská škola
 • základy péče o postižené děti
 • rozvoj dětí 3 – 15 let
 • praxe

Plán realizace: únor – květen 2013, únor – květen 2014

Harmonogram: každý kurz 2x opakování, realizace pouze u partnerů.

5. Kurzy pro zaměstnání v ekonomice a pro podnikání

Plánované kurzy:

1) Kurz Základy podnikání (120 vyuč. hodin)

Podmínkou přijetí účastníka do kurzu je ukončené střední vzdělání a splnění všeobecných zákonných podmínek pro získání živnostenského listu. Kurz poskytne základní informace formou přednášek z oblasti platné legislativy pro podnikatele, z oblasti daní, účetnictví, sociálního a zdravotního pojištění, psychologie podnikatele, využití PC, marketingu a finančních podpor pro podnikatele. Součástí kurzu je i teoreticko-praktická část, při které si účastníci zpracují vlastní podnikatelský záměr v podobě, kterou vyžadují finanční instituce, pokud si účastníci budou chtít vyřídit úvěr pro podnikání.

Plán realizace: únor – duben 2013, únor – duben 2014

2) Jednotlivá témata z kurzu Ekonomický pracovník (cca 258 vyuč. hodin rozdělených na samostatné minikurzy: finanční gramotnost, obchodní a pracovní právo, účetnictví a daňová evidence, daně, ekonomické rozbory a analýzy, kalkulace a rozpočty, využití PC, systém pojištění v ČR.

V této sérii kurzů bude účastníkům doporučen zejména kurz Finanční gramotnost. Tento kurz chápeme jako soubor znalostí nezbytných k tomu, aby občan zabezpečil sebe a svou rodinu v současných ekonomických podmínkách. Finančně gramotný občan se umí lépe orientovat v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat rodinný rozpočet, včetně správy finanční aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.

Plán realizace:

 • Účetnictví: září – listopad 2012, prosinec 2012 – únor 2013, září – listopad 2013
 • Daně: září – listopad 2012, prosinec 2012 – únor 2013, září – listopad 2013
 • Finanční gramotnost: září – listopad 2012, prosinec 2012 – únor 2013, září – listopad 2013
 • Právo: únor – březen 2013, říjen – listopad 2013, únor – březen 2014
 • Kalkulace a rozpočty: únor – březen 2013, říjen – listopad 2013, únor – březen 2014

Harmonogram: cca 2x za projekt kurz Základy podnikání; 3x za projekt jednotlivá témata Ekonomický pracovník.

6. Kurzy pro zaměstnání obecně

Na základě doporučení z pracovně-bilanční diagnostiky a účasti na seminářích „práce a rodina“ je pro osoby rozhodnuté být v budoucnu spíše zaměstnancem než podnikatelem určen cyklus 3 kurzů věnovaných problematice v zaměstnání, získání či adaptace v zaměstnání. Tyto semináře chápeme jako pomocné k zaměstnání a každý účastník by měl ovládat problematiku z těchto seminářů, pokud chce být úspěšný v zaměstnání.

Semináře jsou převážně rozloženy do 2 dní a budou realizovány dle časových potřeb většiny účastníků, tzn. je předpoklad v dopoledních hodinách se zajištěným hlídáním dětí.

Žadatel i partneři disponují portfoliem kontaktů na externí lektory, kteří mají zkušenosti s přednášenou problematikou.

Plánované kurzy:

 • komunikace po telefonu
 • stres management
 • sebeprezentace, rétorika

Plán realizace:

 • Komunikace po telefonu: podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014
 • Stres management: podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014
 • Sebeprezentace, rétorika: podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014

Harmonogram: každý kurz 4x

7. Jazykové kurzy

Jazykové kurzy plánujeme realizovat v rozsahu 2 hodiny týdně, v celkovém rozsahu 40 hodin. Kurzy budou celkem 3 – angličtina středně pokročilí, angličtina pokročilí a němčina mírně pokročilí. Každý kurz bude vytvořen minimálně pro jednu skupinu, která bude mít maximálně 10 účastníků. Kurzy povedou kvalifikovaní lektoři a výuka bude probíhat podle moderních interaktivních učebnic, které si zvolí každý lektor na začátku kurzu. Každý kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou na úrovni A1, A2 nebo B1 a každý úspěšný absolvent pak získá osvědčení o absolvování kurzu.

V průběhu kurzů bude zajištěno hlídání dětí.

Plán realizace:

 • Angličtina – středně pokročilí: říjen 2012 – únor 2013, říjen 2013 – únor 2014
 • Angličtina – pokročilí: říjen 2012 – únor 2013, říjen 2013 – únor 2014
 • Němčina – mírně pokročilí : říjen 2012 – únor 2013, říjen 2013 – únor 2014

Harmonogram: každý kurz 2x

8. Poradenství k zahájení podnikatelské činnosti

Tato fáze bude určena všem osobám z cílové skupiny, které se zúčastní úvodních seminářů a následně zvoleného pokračujícího cyklu kurzů věnovaných problematice podnikání.

Bude probíhat kontinuálně téměř po celou dobu realizace projektu, začne po prvním běhu cyklu seminářů pro podnikání.

V případě cílové skupiny se zájmem o zahájení podnikání je nabídnuta individuální pomoc s rozpracováním podnikatelské myšlenky do podoby podnikatelského plánu. Mimo jiné podnikatelský plán je vždy vyžadován finančními institucemi, pokud účastníci budou chtít využít půjčené finanční prostředky k zahájení podnikání. Účastníkům bude k dispozici průběžné individuální poradenství až do doby zahájení podnikání – zde hraje výraznou roli odbornost a zkušenosti konzultanta. Předpokladem využívání individuálního poradenství (IP) je absolvování alespoň některého kurzu z cyklu kurzů pro ekonomiku a podnikání, kde budou poskytnuty základní informace o podnikání. IP pomůže analyzovat vhodnost podnikatelské myšlenky a zefektivnit přípravu pro podnikání. Např. může být řešeno: splnění odborných předpokladů pro získání živnostenského oprávnění, identifikace vhodných prostor k podnikání, zdroje krytí potřeb, konkrétní marketingové aktivity. Může být zároveň částečně využit veřejně přístupný webový portál Krok za krokem k podnikání, který provází uživatele přípravou na podnikání a přispívá k řešení problémů potenciálních podnikatelů. Dále zde budou účastníci upozorněni na webové stránky veřejné správy vhodné pro podnikatele a další web odkazy pro získání aktuálních informací z oblasti účetnictví, daní, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a další legislativa.

Harmonogram: od ledna 2013 po zbytek projektu

9. Hlídání dětí

Tato aktivita je pouze doprovodná a bude součástí všech nabízených seminářů, kurzů a pracovně-bilanční diagnostiky vč. poradenství. Nejedná se pouze o pasivní hlídání dětí, nýbrž pro děti bude připraven zábavný program, který rozvíjí jejich duševní a pohybové schopnosti.

Harmonogram: od května 2012 po zbytek projektu.