Projekt Práce a rodina - Cílové skupiny Tisk

1) Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce

Hlavní skupinou, pro kterou je projektu určen, jsou ženy vracející se na trh práce po rodičovské dovolené. Ženy s malými dětmi se dle statistik řadí mezi nejpočetnější skupiny nezaměstnaných. Do projektu hodláme zapojit osoby i bez jakékoliv oficiální evidence.

Tato skupina osob má problém nalézt vhodné zaměstnání, které by vyhovovalo nejen požadavkům na profesní dráhu, ale zejména rodině. Převážně se v této skupině bude jednat o ženy, které jsou na pracovním trhu diskriminovány kvůli péči o vlastní děti. Tyto osoby mají často problém, že nevědí, jak zvládat práci a rodinu dohromady a podle toho nejsou schopny nalézt vhodné pracovní uplatnění (ať již jako zaměstnanci či jako podnikatelé). Zařazují se poté do řad nezaměstnaných nebo pracují, ale po čase se projevuje stres z nezvládání a to má následky na ostatní členy rodiny.

Kvůli rodině (ať již z časových důvodů či z finančních) se tato cílová skupina nevěnuje dalšímu vzdělávání za účelem lepšího zařazení na trhu práce. Mnoho osob v době absence práce se rozhoduje, zda být v budoucnu zaměstnancem či podnikatelem. Projekt jim umožní doplnit vzdělání pro zaměstnání nebo jim dá informace k podnikání. K dispozici jim bude také potřebné individuální poradenství a pomocná ruka při hledání zaměstnání či startu vlastního podnikání.

2) Zaměstnanci/kyně

Ženy, které jsou na rodičovské dovolené, jsou v převážné většině zároveň zaměstnankyněmi, proto může dojít k duplicitě zařazení pod cílové skupiny u osob, které budou osloveny mateřskými centry.

V případě náboru cílové skupiny žadatele pravděpodobně nedojde k duplicitě a tato cílová skupina nebudou ženy vracející se po RD, nýbrž jakékoliv ženy pečující i nepečující o děti. Zároveň se však může jednat o osoby, které budou zaměstnané a budou zahajovat podnikání – budou tedy prioritně zařazeny pod jinou skupinu než zaměstnanci/kyně.

Řada žen nejen nezaměstnaných cítí potřebu být informovány, poradensky vedeny, jak zvládat poklidný rodinný život v kombinaci s životem pracovním, aniž by ani jeden nebyl výrazně omezován. Pro zaměstnance budou přínosné minimálně semináře „práce a rodina“, pracovně-bilanční diagnostika a kurzy pro zaměstnání s docházkou na kurzy pro ně pravděpodobně nebude možné absolvovat rekvalifikační dlouhodobé kurzy.

3) Ženy začínající podnikání a vykonávající samostatně výdělečnou činnost

Cílovou skupinou projektu jsou také ženy začínající podnikání. Mezi účastníky projektu budou patřit uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání i ženy bez jakékoliv evidence, pokud budou nakloněny vlastní podnikatelské dráze.

Žadatel má značné zkušenosti se začínajícími podnikateli jednak z realizovaných projektů ESF, a jednak z poskytovaného poradenství podnikatelům. Na základě toho ví, jaké jsou potřeby zájemců o zahájení podnikání. Ženy obecně jsou méně ambiciózní co se týče pracovního uplatnění. Je to dáno kromě jiného tím, že mají doma druhou práci, a sice zvládání rodiny. Na úkor rodiny jde stranou i jejich další vzdělávání, získávání aktuálních informací ze světa ekonomiky, legislativy, tržních příležitostí. Ženy jsou často v roli, kdy nejsou plně rozhodnuty, zda bude vzhledem k jejich výchozí situaci (rodině) lepší být zaměstnancem či podnikatelem. Často trpí nedůvěrou ve vlastní schopnosti.

Úvodní fáze projektu pomůže ženám uvědomit si směr svého dalšího profesního rozvoje a podle toho mohou nastoupit do seminářů, kurzů nebo individuálního poradenství k podnikatelské činnosti. Kurzy jim podají detailní informace z oblasti práva, daní a účetnictví, marketingu, pojištění, psychologie využitelné v praxi podnikatele.

Se startem vlastního podnikání jim pomůže individuální poradenství včetně pomoci se zpracováním podkladů pro vyřízení případných externích zdrojů financování podnikání.

4) Dlouhodobě nezaměstnané ženy (ženy nezaměstnané déle než 6 měsíců)

Přestože dlouhodobě nezaměstnané ženy vykazují alarmující čísla ve statistikách nezaměstnanosti, tak pro tento projekt budou spíše okrajovou skupinou. Spolupráce s úřady práce je z minulosti velice dobrá a očekáváme, že budeme moci přijít do kontaktu s evidovanými na Úřadě práce v Přerově.

Zároveň očekáváme, že tato skupina osob bude zařazena primárně pod jednu z dalších 2 cílových skupin (ženy vracející se po MD nebo začínající podnikání).

Ze zkušenosti z našich realizovaných projektů ESF víme, že se kurzů v převážné většině zúčastňují ženy (cca 52 % žen). Ženy mají ochotu poznávat nové věci i dalším vzděláváním v připravovaných seminářích, kurzech. Delší časová absence pracovního uplatnění na sebe nabaluje další problémy s adaptací na trhu práce, snižuje sebevědomí a pokud se člověk nadále nevzdělává, tak trpí nedostatečnou informovaností o dění na trhu práce.

V úvodní fázi si tato cílová skupina projde semináři „práce a rodina“, případně podstoupí pracovně-bilanční diagnostiku, která jí pomůže v uvědomění svých vlastností, schopností, dovedností pro určení dalšího profesního rozvoje.

5) Muži v podobné situaci jako ženy s malými dětmi (tj. muži vracející se po mateřské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce)

6) Ženy se základním vzděláním nebo nízkou úrovní kvalifikace

7) Ženy v předdůchodovém věku