Hlavní Ekonomické poradenství Řízení nákladů
Řízení nákladů Tisk Email

V pozadí útlumu světové a tuzemské konjunktury, která v jednotlivých oborech vedla k poklesu obratů, v pozadí rostoucí internacionalizace trhů a zkracování cyklů životnosti výrobků se zřetelně zvýšil nátlak konkurence na střední podniky. Podnikatelé jsou proto nuceni přizpůsobovat svou obchodní politiku změněným podmínkám. Přitom nabývá řízení nákladů charakter centrálního úkolu managementu. Podniky s výrazným řízením nákladů jsou proto nejen úspěšnější, ale jsou také odolnější vůči konjunkturním a obchodním rizikům. Řízení nákladů neznamená jen pouhé snižování nákladů, ale neustálé dlouhodobé strategické řízení všech nákladových položek v celém podniku tzn. strategický management nákladů.

Úspěchy podniků dosažené po restrukturalizaci nebo založení nových firem způsobily, že leckterý podnik zapomněl na řešení problémů spojených s náklady. V závětří orientace zaměřené na růst se prudce zvýšila rozmanitost variant a šíře sortimentu, docházelo k odvážným diverzifikacím a nerentabilní obchodní aktivity nebyly jako takové rozpoznány. Takto nahromaděná obchodní rizika se stávají viditelnými až tehdy, když začne konjunktura klesat, konkurence se zvyšovat a trhy se nasytí. Neidentifikované nákladové celky, jejichž závažnost se nečekaně velmi rychle zvyšuje, se projevují se všemi zápornými dopady na stav výnosů. Tento jev je o to dramatičtější, že mnohé podniky nemají vypracovaný systém kontroly a řízení nákladů. Mnohdy nemůžou určit vlastní nákladovou strukturu u jednotlivých výrobků a tím kalkulovat výnosy nebo ztráty, které přinášejí jednotlivé výrobky nebo služby.

Ne každý podnik, který přináší zisk, pracuje hospodárně. Systém nákladového a výnosového výkaznictví to zviditelní. S jeho pomocí se dají rozeznat rentabilní a ztrátové dílčí úseky podniku a trhu, účinnost přijatých opatření, hospodárné využití potenciálů a záchytné body pro zlepšení resp. vývoj výrobků dle požadavků trhu. Tím se vytváří základ pro cílené řízení nákladů.

Z průzkumů provedených nejen v České republice ale i v zahraničí však vyplývá, že velká část malých a středních podniků ještě nepoznala výhody tohoto nástroje. V praxi lze totiž výkonné výpočty dílčích nákladů, které by se vedením podniku daly operativně realizovat, málokdy potkat jako doplněk tradičního výpočtu celkových nákladů. Ještě méně jsou zavedeny výpočty plánovaných nákladů orientované na budoucnost, které směřují k cílené kontrole nákladů a mají být stimulem pro hospodárné využití zdrojů.

Cesta od nákladového výkaznictví orientovaného na dokumentaci, k účetnictví se strategickým řízením nákladů a tím také výnosů, je procesem myšlení, který v mnoha podnicích pokračuje pouze pomalu, a který vlivem krizové změny často pozdě nabývá na rychlosti.

Málo výrazné vnitropodnikové výkaznictví, aktivity pro drobné zákazníky, široký sortiment a silný, mnohdy nekontrolovatelný růst podniku v minulosti, jsou typickými jevy malých a středních podniků. Z toho lze odvodit pět důležitých okruhů problémů, které je potřeba v podniku řešit :

Zprůhlednit režijní náklady

S rostoucím podnikem se většinou zvyšují režijní náklady. Stoupá-li jejich podíl neúměrně, pak je to jasný varovný signál. Je důležité přesně evidovat tyto náklady a analyzovat je v průběhu času.

Snížit fixní náklady

Nejen stoupající investice do moderních technologií, ale i držení se zastaralých struktur je příčinou většího zatížení fixních nákladů v podniku. Ztráta přizpůsobivosti podniku se pak při vysokých fixních nákladech a při klesajících zakázkách stává nebezpečným handicapem.

Ovládat rozmanitost variant a šíři sortimentu

Tendence ke stále menším zakázkám a zákazníkům je plíživým procesem, který vede k nadměrně velké rozmanitosti variant a šíři sortimentu. Drobné zakázky a drobní zákazníci zbytečně zaměstnávají obchodníky vyřizování zakázek, blokují přitom případné zajímavější zakázky a způsobují vysoké náklady na přípravu a úpravu.

Optimalizovat hloubku výroby

Příliš velká hloubka výroby činí podnik těžkopádným a vystavuje ho dodatečným zatížením. Zde je nutné pořádně prozkoumat výkony podniku a porovnat jejich hospodárnost s externími nabídkami.

Vybudované nákladové výkaznictví

Předpokladem pro řešení výše uvedených okruhů problémů je fungující nákladové výkaznictví. Jaká těžiště vznikají pro vypracování evidence nákladů podle nákladových druhů, nákladových středisek a nositelů nákladů, se může podnik od podniku lišit - důležité je, aby údaje nákladového výkaznictví zobrazily dění v podniku a tím poskytovaly přesné informace pro řízení a kontrolu.

Malý a střední podnik obvykle nemá vybudovánu odbornou interní základnu pro řešení těchto problémů – je proto správný čas oslovit externí poradce a jejich prostřednictvím zahájit „zeštíhlování nákladů ve firmě“. Přítomnost a spolupráce externích konzultantů také umožní vedení podniku odtáhnout se od zavedených podnikových postupů a zvyků, které jsou často překonány a neefektivní, přináší zbytečné náklady a komplikované postupy.


Poznámka:

Evidenci nákladů v podniku zabezpečuje účetnictví podniku. To se obvykle člení na finanční účetnictví, nákladové účetnictví a manažerské účetnictví.

Finanční účetnictví je určeno především pro externí uživatele. Eviduje aktiva, jmění podniku, dluhy, výnosy, náklady a hospodářský výsledek.

Nákladové účetnictví slouží především vnitropodnikovému řízení. Je úzce spojeno s kalkulacemi, rozpočty, hmotnou stránkou hospodářských procesů, kontrolní činností atd. Spojuje náklady s výkony.

Manažerské účetnictví využívá údajů finančního i nákladového účetnictví, kalkulací, operativní evidence, statistiky atd. Vychází z manažerského pojetí nákladů, které je odlišné od účetního pojetí.

 
Copyright © 2020 RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
 
Naše projekty:
Banner
Banner
Účastníme se projektu:
Sbírej toner