Kalkulace a rozpočty Tisk

Kalkulace nákladů a ziskovosti umožňují firmám vymezit výrobkovou strategii, pomáhají při prognózování budoucích příjmových toků, umožňují stanovovat ceny apod., přesto pro mnoho firem znamenají „pole neorané“.

Nákladové účetnictví sleduje výdaje spojené s konkrétním produktem nebo službou. Pomůže identifikovat ziskové zakázky, stanovit přesnější rozpočty jednotlivých středisek, útvarů, umožnit kontrolu a rozbor hospodárnosti a rentability výkonů, lepší model tvorby cen. Manažeři  - neekonomové se často setkávají s potřebou poměrně operativně pracovat s cenovou kalkulací. K tomu je třeba znát základní vztahy a pravidla kalkulačních postupů, dokázat vybrat správná data odpovídající zvolenému postupu a také je správně zpracovat a interpretovat výsledky. Pomocí kalkulace, jako jeden ze základů rozhodování při konkrétních jednáních a přípravě zákaznického vztahu, se často rozhoduje i o několika procentech ziskovosti. Kalkulace ale musí být dostatečně přesná, nebo si alespoň musí manažer přesně uvědomit omezenou vypovídací schopnost použitého modelu.

V této oblasti nabízíme:

  • kontrolu Vašeho současného systému kalkulace nákladů a s ním spojené procesy reportování, přefakturace, finančního plánování, rozpočtování a kontrolingu.
  • zmapování dostupných zdrojů dat
  • vytvoření vhodného postupu sestavení kalkulace nákladů, stanovíme které nákladové položky a jak započítat
  • definování možných reportů
  • stanovení postupů sestavování rozpočtu jednotlivých středisek, útvarů, kontrolu plnění rozpočtu